Google+
انجام کارهای دانشی، افتخار ماست
مشاوره مشاوره پایان نامه

نگارش پروپزال

در این بخش از تحقیق با توجه به مقالات بیس انتخاب شده و همچنین مباحث مطرح شده در بخش انتخاب موضوع، پروپوزال و طرح اولیه تحقیق تهیه می شود.
در یک پروپوزال دانشگاهی موارد زیر باید بیان شود:

الف - عنوان تحقیق

عنوان پژوهش به منزله دریچه ای است که از طریق آن خواننده با محتوای یک پژوهش آشنایی کلی پیدا می کند. مسلماً هر قدر عنوان پایان نامه بهتر انتخاب شود، شانس میزان موفقیت را در جلسه ی دفاعیه بالاتر خواهد برد. جمله عنوان پروژه باید بتواند چارچوب کلی تحقیق و هدف های آن را به خواننده منتقل کند. عنوان کار باید کاملاً مشخص کند که پژوهشگر می خواهد چه چیز را و در چه در شرایطی مطالعه کند. عنوان پایان نامه در حقیقت تابلوی یک پایان نامه و نشانگر محتوای آن است. این قسمت می-بایست به طور مشخص ماهیت انجام کار را نشان دهد. در جمله بندی عنوان پروژه باید دقت شود تا چیدمان آن طوری باشد که آن چه اصل موضوع تحقیق است از فرع آن قابل تشخیص باشد. عنوان بایستی عاری از کلمات اضافی باشد. دو مثال زیر در واقع یکی هستند، اما عنوان شماره 2 مقبولیت بیشتری دارد

The Systematic Development which has occurred during last 50 years and has Changed the face of Southeast Asia  -1
Changes and Development in Southeast Asia  -2

به طور کلی یک عنوان مناسب باید دارای خصوصیات زیر باشد:
مشاوره پایان نامه و پروزال کارشناسی ارشد ساده و سلیس باشد.
آموزش پایان نامه و پروزال کارشناسی ارشد حداکثر 15 کلمه باشد.
آموزش پایان نامه و پروزال کارشناسی ارشد بیان کننده مقصود باشد.
آموزش پایان نامه و پروزال کارشناسی ارشد روشن و واضح باشد.
مشاوره انجام پایان نامه و پروزال کارشناسی ارشد فاقد کلمات اضافی باشد.
مشاوره انجام پایان نامه و پروزال کارشناسی ارشد به سؤالات چه چیز (What)، چگونه (How)، کجا (Where) و کی (When) پاسخ داده شود.
مشاوره انجام پایان نامه و پروزال کارشناسی ارشد فاقد واژگان مترادف و اختصارات باشد.
آموزش انجام پایان نامه و پروزال کارشناسی ارشد غیر سؤالی باشد.
آموزش انجام پایان نامه و پروزال کارشناسی ارشد جمله ناقص بیان نشود.
آموزش انجام پایان نامه و پروزال کارشناسی ارشد از واژه هایی مثل بررسی، مطالعه، طراحی و ارتباط با توجه به روش تحقیق استفاده شود.
مشاوره پایان نامه و پروزال کارشناسی ارشد هدف نهایی مطالعه را بیان کند.


ب – مقدمه
معمولاً در مقدمه پژوهشگر سعی می کند با آوردن مطالبی برای مستمع ذهنیت مورد نظر خود را در رابطه با موضوع ایجاد نماید و از این طریق مستمع را با مبانی و کلیات تحقیق آشنا کند. مقدمه نباید بیش از حد طولانی و در برگیرنده مطالب حاشیه ای و غیر مرتبط باشد. در این قسمت بطور کلی باید موضوع پژوهش، علت و اهمیت انتخاب موضوع، اهمیت و کاربرد پژوهش توضیح داده شود.

ج) تبیین مساله
منظور از بیان مسئله، طرح مسائل اجتماعی به زبان علمی است. در این بخش باید جوانب موضوع، چگونگی ارتباط آن با رشته تحصیلی موردنظر روشن شود. باید توجه داشت که بیان مسئله علاوه بر گویایی و جامعیت در عین حال مفید و مختصر باشد تا دیگران را نسبت به ضرورت انجام تحقیق درباره موضوع پایان نامه متقاعد کند.
بطور کلی ملاک هایی که باید در انتخاب بیان مسئله رعایت شوند، عبارتند از: (1) رابطه بین دو متغیر را بیان کند، (2) روشن و دقیق بطور سؤالی مطرح شود، (3) پیامدهای اجرای پژوهش را بیان کند، (4) ناکافی بودن پژوهش های پیشین را نشان دهد، (5) اهمیت و ضرورت پژوهش را بیان کند، (6) آزمون پذیر باشد (الف فرضیه های مربوط به آن آزمون پذیر باشد، ب متغیرهای آن قابل اندازه گیری باشد)، و (7) یک موقعیت اخلاقی ایجاد نکند. همه ی این موارد باید بصورت مستند باشد.

د- مبانی نظری (ادبیات تحقیق)
هر پژوهش به یک چارچوب نظری نیاز دارد. چارچوب نظری، الگویی است که فرد پژوهشگر بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مسئله مهم تشخیش داده شده اند، نظریه پردازی می کند. چارچوب نظری از نتایج پژوهش های قبلی پیرامون موضوع نشأت می گیرد. بر مبنای چارچوب نظری، متغیرهایی مانند متغیرهای مستقل، وابسته، مداخله گر و متغیرهایی که تصور می شود در پاسخ و حل مسئله پژوهش نقش دارند، شناسایی می شوند. در این قسمت می تواند تاریخچه موضوع پژوهش نیز گنجانده شود. بیشترین استفاده از منابع تحقیق (که در قسمت آخر می آیند)، در این قسمت انجام می شود. با توجه به اینکه چه تعداد متغیر داریم همان مقدار هم مبانی نظری داریم و روال این متغیرها هم بر حسب اهمیت آنها است و عوامل زیر را نیز دارا می باشند: (1) تاریخچه در مورد آن مفهوم، (2) تعریف متغیر، (3) تعریف مفاهیم مرتبط و جدا از هم و اشتراکات و تفاوت هایشان، (4) نظریات مرتبط با مفهوم مورد نظر (مدل ها)، (5) پیامدهای مفهوم موردنظر، و (6) عوامل تأثیرگذار بر روی مفهوم موردنظر.

ه- مروری بر تحقیقات گذشته (پیشینه ی تحقیق):
در این قسمت پژوهشگر باید در زمینه مورد تحقیق خود اطلاعات و کارهای انجام شده قبلی را ارائه دهد. بازنگری منابع موجود جزء ضروریات هر کار پژوهشی است. در این قسمت باید از ارائه یک سلسله چکیده و هر یک بصورت یک پاراگراف پرهیز نمود چرا که در اینصورت مستمع با یکسری خلاصه مطالعات خسته کننده روبرو خواهد بود. لازم نیست همه مطالعات بتفصیل مورد بحث قرار گیرند بلکه باید مهمترین یافته های هر مطالعه بهمراه روش تحقیق بیان گردد. این نکته مهم است که نظریه ها و نتایج مخالف فرضیه محقق نیز مثل نتایج موافق ذکر شود. در این قسمت می بایست خلاصه پژوهش های بدست آمده و بر شمردن نکات قوت و ضعف موجود در منابع خاتمه می یابد. لازم است مطالعات انجام شده در ایران و جهان جداگانه بیان گردد. آیتم هایی که باید در پیشینه ی تحقیق لحاظ شوند عبارتند از: 1- فرد پژوهشگر (نام خانوادگی) 2- سال 3- موضوع یا هدف 4- جامعه آماری 5- نتایج بدست آمده.

و- روش اجرای تحقیق:
در این بخش باید تعداد نمونه ها، روش نمونه گیری، ابزار پژوهش، روش انجام کار، روش های آماری تجزیه و تحلیل کیفی و کمی داده ها به طور کامل و دقیق توضیح داده شود. تقریباً مهمترین قسمت پایان نامه پس از موضوع، این قسمت است. روش تحقیق مناسب سه مزیت عمده دارد: 1- سریعترین راه را برای دستیابی به اطلاعات نشان می دهد. 2- ارزانترین شیوه جمع آوری اطلاعات را می دهد. 3- دقیق ترین شیوه اطلاعات را می دهد (اعتبار). لازم به ذکر است که برخی از اساتید پس از موضوع پژوهش صرفاً این بخش را مطالعه نموده و نسبت به رضایت و یا عدم رضایت خود برای دفاع پایان نامه نظر می دهند.

ز- تجزیه و تحلیل داده ها
اگر داده ها توصیفی باشند از آمارهای مورد استفاده فراوانی و درصد استفاده می شود و اگر در قالب نمودار هم باشد از نمودار ستونی و هیستوگرام استفاده می گردد. در این قسمت فرضیات و یا سؤالات یک به یک آورده می شوند و پاسخ به این فرضیات و یا سؤالات که از چه روش آماری استفاده شده است، بصورت جدول آورده می شود و به دنبال آن تفسیر جدول نیز بیان می گردد. در این بخش، پژوهشگر نباید هیچگونه اظهار نظر شخصی داشته باشد.
تمام روش های آماری مورد استفاده در پژوهش باید مشخص شوند و در مورد هر کدام توضیحات علمی داده شود و اینکه کاربرد آنها در مورد چه متغیرهایی است و قضاوت بر اساس نتایج آزمون با چه آماره ای بیان می گردد. در این قسمت باید توضیح داده شود که در انجام پروژه از چه روش های علمی بهره گرفته می شود و چه ابزارهایی برای رسیدن به اهداف پژوهش به خدمت گرفته خواهند شد.

ح - بحث و نتیجه گیری
مهمترین فصل یک پایان نامه است. پژوهشگر ضمن خلاصه جمع بندی مطالب عنوان شده، باید همخوانی یا ناهمخوانی نتایج پژوهش را با نتایج پژوهش های قبلی تبیین و چرای آن را بیان کند. در این بخش توصیف کلامی مختصر و مفیدی از یافته های پژوهش ارائه می گردد، و چنانچه از آمار تحلیلی استفاده شده است اطلاعات آماری لازم نیز گزارش می شود. در این قسمت نباید مطالب داخل جدول ها عیناً تکرار شود، بلکه نکات کلیدی و مهم آورده شود. در صورت امکان باید از جداول و نمودارهایی استفاده گردد که بطور کامل عنوان گذاری و نام گذاری شده اند و زیر نویس های کاف داشته باشند تا بدون مراجعه به متن، در حد معقول قابل فهم باشد.
دو دسته محدودیت (1) علمی (خارج از کنترل پژوهشگر یا ذاتی) و (2) عملی (در کنترل پژوهشگر یا محدودیت های اجرایی برای کمک به قضوت مستمع) وجود دارد که محدودیت های عملی موضوع و اعتبار پژوهش را زیر سؤال می برد. پژوهشگر باید خود یک ارزیابی منتقدانه و صادقانه از مطالعه ارائه کند و به منابع اصلی خطای احتمالی اشاره و آن را بحث کند. سوگرایی های ممکن را بیان کند و نگذارد دیگران آن را نشان دهند و معلوم کند پژوهش وی با چه محدودیت هایی روبرو بوده است تا سایر پژوهشگران با توجه به آنها به طراحی مطالعه خود بپردازند. در این بخش محقق می بایست مشکلات علمی، اجتماعی، اقتصادی و ... و موانع انجام کار را به درستی بیان نماید.
اساساً دو نوع پیشنهاد (1) پژوهشی یا آتی و (2) کاربردی مطرح است. غالباً محققان در تهیه و تنظیم نهایی پژوهش، پیشنهادها و توصیه هایی را ارائه می دهند. بطور کلی، پیشنهادات پژوهشگر باید بگونه ای باشد که در خواننده این احساس ایجاد نشود که بدون طی فرآیند پژوهش نیز ارائه چنین پیشنهاداتی امکان پذیر بود.

ط - فهرست منابع
براي مرجع نويسي روش هاي متعددي را مورد استفاده قرار داده اند. كه از جمله می توان به سبک های آپا، هاروارد، ونکور، IEEE و ... اشاره کرد.

ی - پیوست ها
در صورت لزوم، پیوست ها می تواند شامل موارد زیر باشد:
مشاوره پایان نامه و پروزال کارشناسی ارشد نمونه ابزار مورد استفاده
مشاوره پایان نامه و پروزال کارشناسی ارشد کپی نامه های مجوز اجرا
آموزش پایان نامه و پروزال کارشناسی ارشد برون داده های آماری