Google+
انجام کارهای دانشی، افتخار ماست
مشاوره آموزش انجام پایان نامه

اعزام مترجم جهت سفر های تجاری و گردشگری

گروه دانشیاران شریف با در اختیار داشـتن تعداد زیـادی مترجم متخصـص در رشـته های مختلف، توانایی ترجمه ی زبانهای زنده ی دنـیا را دارد. از جمـله مترجـمین گروه، اعـضای هیئت علمی دانشگاهها، مترجمین دارالترجمه های رسـمی و مترجمین کــتب میباشنـد .کادر ترجـمه گروه دانشیاران شریف با تخـصصهای در زمیــنه های (عمومی، ادبـی، هــنری، فـنی مهندسی، علوم پایه، پزشکی، تاریخ، سیاست، اقتصاد ،مدیریت، حقوق، فقه ، فلسفه و…) آماده ترجـمه کتبی و شفاهی میباشـند.
با توجه به پیشرفت های فنی و تجاری ایران روابط تجاری با کشورهای دیگر رو به گسترش است. از این رو شرکت های تجاری برای بستن قراردادهای خارجی یا برای خرید کالا نیاز به سفر به کشورهای مختلف را دارند. گروه دانشیاران شریف با در اختیار داشتن مترجمین متخصص جهت اعزام به کشور مقصد و همراهی گروه تجاری و یا گروه های توریستی و گردشگری آمادگی خود را اعلام می دارد.