Google+
انجام کارهای دانشی، افتخار ماست
مشاوره آموزش انجام پایان نامه

ترجمه شفاهی (همزمان و تلفنی)

ترجمه همزمان یا شفاهی ترکیبی از دانش، هنر و تکنیک است که تجربه آنرا کامل می کند. مترجم همزمان معمولا فردی است که از هوش سرشاری برخوردار است. بارها دیده ام که شاگردان خودم اشتباه کوچکی از مترجمان همزمان را بزرگ می کنند، این درحالی است که بارها اشاره کرده ام آنهایی که خود از مترجمین همزمان ایراد می گیرند، هر چند به جا، خود توان یک ربع ترجمه همزمان یا ترجمه شفاهی را ندارند. البته مترجمین شفاهی یا مترجمین همزمان غیر حرفه ای بارها در مراسمات ملی و بین المللی، سمینارها و کنفرانسهای مهم جهانی و تجاری مشکلات زیادی در ایجاد عدم تفاهم ایجاد کرده اند، که باعث لطمات جبران ناپذیری در روابط در سطح بین المللی و تجاری شده است. این درحالیست که مترجم همزمان با دانش ناکافی وتجربه کم باعث مشکلاتی شده که حتی تا مدتهای مدید مشخص نشده که صرفا به خاطر تحریف ترجمه بدلیل عدم آگاهی کافی مترجم همزمان یا مترجم شفاهی بوده است .
البته در امر آموزش ترجمه همزمان دانشگاه جامع علمی و کاربردی پیش قدم شده که ولی متاسفانه سیلابس و نوع آموزش آنها کافی و مبتنی بر واقیعات ترجمه همزمان در دنیا نیست.